Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1435 1f83 600
Reposted fromroxanne roxanne viainsanedreamer insanedreamer
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahelenburns helenburns
6594 a328
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera
9884 a9a2
Edith Head, Mel Ferrer and Audrey Hepburn
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
7871 f1ec

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaszydera szydera
1799 50c3
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaOFFka OFFka
1292 b587
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahelenburns helenburns
6036 e1ce
Reposted fromcorkeyL corkeyL viahelenburns helenburns
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahelenburns helenburns
Reposted fromposzum poszum viahelenburns helenburns
2447 b134
Reposted fromrevalie revalie viahelenburns helenburns
9162 dec3 600
8907 a3b4 600

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

1410 4069 600
Reposted fromhagis hagis viano-longer-kore no-longer-kore
5452 a1a0
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaPinkpills Pinkpills
5992 8a72
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
5914 2482 600
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl