Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4198 bdb6
7013 71b9 600
I'm back again.
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4110 b6f7 600
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
4567 634f
1068 420b 600
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaszydera szydera
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
8582 804a
Reposted fromsarazation sarazation viaBloodMoon BloodMoon
4460 4e1d 600
Reposted fromsarazation sarazation viaBloodMoon BloodMoon
2985 bcc9 600
1115 6507 600
2963 09a3
6655 a8c0 600
Reposted fromkimik kimik
4555 e1c2
Reposted fromretaliate retaliate viajanealicejones janealicejones
0793 527b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasomebunny somebunny
1542 b2f7 600
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasomebunny somebunny
3003 9515
0026 d9a0 600
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl